Ympäristö

Biometa Finland Oy

Ympäristö

Biotuotelaitos on ympäristövaikutuksiltaan vahvasti positiivinen kokonaisuus:

 • Se vähentää pelloille levitettävän lannan määrää yli 3 %, mikä tuo vähentää lannankuljetuksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 
 • Lannankäsittelyn hiilidioksidipäästöt vähenemät 87 %, Envitecpolis Oy:n toteuttama laskelma 
 • Käsittely vähentää orgaanisen nestejakeen kemiallista hapenkulutusta peltolevityksessä 60 % (85 % kokonaislantamäärästä) verrattuna raakalietteeseen (kahden vuoden koejakson aikana tutkittu tieto) 
 • Lietelannan orgaanisen aineen vähenemä käsittelyn seurauksena on 40 % verrattuna käsittelemättömän lietelannan levitykseen (mitattu orgaanisen aineen määrä) 
 • Käsittelyprosessi vähentää peltolevityksessä 30 % kokonaistypen määrää verrattuna käsittelemättömään lietelannan levitykseen (mitattu), mutta ei juurikaan liukoisen typen kokonaismäärää (mitattu). 
 • 35 % prosessissa tuotetun nestemäisen lannoitejakeen sisältämästä fosforista on ennen peltoon levittämistä siirretty kiintojakeeseen, jolloin tarkka ravinnesuhteiden optimointi mahdollistuu kahdella samaan aikaan valmistuvalla ja erityyppisellä lannoitejakeella 
 • Lannan hajuhaitat vähenevät merkittävästi tai poistuvat kokonaan prosessin vaikutuksesta 
 • Arviolta noin 50 % lantaperäisen vapaan ammoniakin potentiaalisista päästöistä ehkäistään hyödyntämällä biotuotelaitoksen monivaiheisen käsittelyn ainevirtojen ominaisuuksia 
 • Biotuotelaitoksen nestemäisen jakeen ravinteet muuttuvat bioprosessissa kasveille paremmin käyttökelpoiseen muotoon (typpeä liukoistuu prosessissa), jolloin vähennetään myös vesistöhuuhtoutumia (kasvit käyttävät ravinteet tehokkaammin) sekä vähennetään energiaintensiivisten väkilannoitteiden hankintatarvetta 
 • Prosessilla katkaistaan rikkakasvien siementen kierto lietelannasta peltoon 
 • Lietelannan käsiteltävyys (pumpattavuus, sekoittuminen) paranee merkittävästi, mikä tuo työaikasäästöjä laitoksen tuottaman nestemäisen lannoitejakeen levityksen yhteydessä  
 • Biotuotelaitos tuottaa sterilisoitua lantakuiviketta tilakohtaisesti, jolloin voidaan lopettaa puu- tai turveperäisten ostokuivikkeiden hankinta ja välttää niiden kuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 
 • Metaanisaanto m3CH4tlanta on uudentyyppisissä ja tehokkaissa pystyvirtausreaktoreissa 97 % potentiaalista, joka saavutetaan 7 vuorokaudessa nestereaktorissa ja 20 vuorokaudessa kiintoainereaktorissa. 

Hiililaskenta

Toteutimme hiilijalanjälkilaskelmia vuonna 2020. Laskelmissa simuloitiin suomalainen lypsykarjatila, jota käytettiin esimerkkinä. Hiilijalanjälki laskettiin tilalla biotuotelaitoksen kanssa ja ilman. Laskelmat suoritti Envitecpolis Oy ja laskelmat toteutettiin käyttäen Cool Farm Tool– työkalua.  

Suomalainen lypsykarjatila laskelmissa: 

 • Lypsykarjalehmien määrä = 120
 • Lantaa = 4 200 tonnia vuodessa
 • Lypsyrobotteja tilalla = 2
 • Maitotuotanto = 1,2 miljoonaa litraa vuodessa

Ilman biotuotelaitosta, esimerkkitilan hiilidioksidipäästöt olivat 1,3 miljoonaa kiloa CO2e vuodessa. Biotuotelaitoksen kanssa, päästöt olivat 0,96 miljoonaa kiloa CO2e vuodessa, joten päästöt vähenivät yli 300 000 kiloa vuodessa, noin 25 %. Hiilidioksidipäästöt maitokiloa kohden ilman laitosta olivat 1,03 kiloa CO2e. Laitoksen kanssa päästöt olivat 0,77 kiloa CO2e. Suurin vaikutus päästövähennyksiin oli lannankäsittelypäästöjen vähenemisellä, jotka vähenivät liki 90 % vuodessa biotuotelaitoksen ansiosta.