Biometa Finland Oy:n hallinto

Hyvä hallintotapa

Biometa Finland Oy noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa (Corporate Governance).
Jari Karvonen
Toimitusjohtaja, Biometa Finland Oy

Omistus ja osakepääoma

  • Biometa Finland Oy:n omistajina on yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
  • Osakkeenomistajia yrityksessä on 10.6.2022 päivätyn omistajarekisterin mukaan 44.
  • Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 698.756.099 osaketta.
0
Osakkeenomistajaa
0
Osaketta
Sääskensuon Sijoitus Oy
31.887935%
Pohrama Oy
21.624835%
Takatien Sijoitus Oy
10.890782%
Samuli Pohjamo
10.334497%
Juha Virkkunen
8.049169%
Juhani Pudas
4.293344%
Hannele Koivu
4.066926%
Mika Ruusunen
3.547651%
Leila Thomasson
2.435235%
Eerik Lampela
1.920431%
Muut omistajat
0.949195%

Hallitus

Logo Henkilö

Jari Karvonen

Toimitusjohtaja, Hallituksen jäsen
+358 40 752 2126
etunimi.sukunimi@biometa.fi
Hallituksen jäsen vuodesta 2019 ja yhtiön toimitusjohtaja vuodesta 2018. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Logo Henkilö

Riitta Alin

Taloushallinto, Hallituksen puheenjohtaja
+358 40 558 3426
etunimi.sukunimi@biometa.fi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2019. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 31,89 %, Sääskensuon Sijoitus Oy). Päätoimi: toimitusjohtaja, Jetrocap Oy.
Logo Henkilö

Juha Virkkunen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 8,05 %). Päätoimi: toimitusjohtaja, Sevisa Oy.
Logo Henkilö

Mika Ruusunen

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2009. Biometa Finland Oy:n osakkeenomistaja (omistusosuus 3,55 %), riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Professori, tekniikan tohtori. Päätoimi: biojalostamon mittaukset -professuuri, Oulun yliopisto

YHTIÖKOKOUS

  • Yhtiökokous on Biometa Finland Oy:n ylin päättävä elin.
  • Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä.
  • Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Jokaisella Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin osake vastaa yhtä ääntä. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöl­lä. Tällaisia päätöksiä ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, osingon maksaminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Eräiden päätösten osalta edellytetään 2/3 osan määräenemmistöä: päätettäessä hallituk­sen osakeantivaltuuksista, omien osakkeiden hankintaval­tuutuksista tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeen­omistaja on merkitty Biometa Finland Oy:n osakasluetteloon yhtiökokouk­sen täsmäytyspäivänä, joka on kymmenen arkipäivää ennen kokousta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Osallistu­minen edellyttää lisäksi etukäteisilmoitusta vähintään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osa­keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväk­si, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Biometa Finland Oy ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.

Kokouskutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouksen esitys­lista on saatavilla yrityksen verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiö­kokousta.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajantehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto.

Yhtiön tilintarkastaja: EY , KHT – Yhteisö

Vastuullinen tilintarkastaja: Tuomas Koivumäki (KHT)