Biometa Finland Oy:n yhtiökokous


Yhtiökokous on Biometa Finland Oy:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa huhtikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista.

Jokaisella Biometa Finland Oy:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin osake vastaa yhtä ääntä. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöl­lä. Tällaisia päätöksiä ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, osingon maksaminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Eräiden päätösten osalta edellytetään 2/3 osan määräenemmistöä: päätettäessä hallituk­sen osakeantivaltuuksista, omien osakkeiden hankintaval­tuutuksista tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeen­omistaja on merkitty Biometa Finland Oy:n osakasluetteloon yhtiökokouk­sen täsmäytyspäivänä, joka on kymmenen arkipäivää ennen kokousta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Osallistu­minen edellyttää lisäksi etukäteisilmoitusta vähintään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osa­keyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväk­si, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta säädetyssä määräajassa. Biometa Finland Oy ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava.

Kokouskutsu julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouksen esitys­lista on saatavilla yrityksen verkkosivustolla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiö­kokousta.