Biometa Finland Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Biometa Finland Oy, englanniksi Biometa Finland Ltd, ruotsiksi Biometa Finland Ab, ja kotipaikka on Oulu.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa ja enimmäispääoma on kaksisataatuhatta (200.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Tarvittaessa voidaan valita yksi (1) tai kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Kuitenkin, jos hallituksen puheenjohtajaa valittaessa äänet menevät tasan, vaalin ratkaisee arpa. Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa. Hallitus päättää prokuraoikeuksien myöntämisestä.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtikokouksen päättyessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

8 § Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukseen osallistuminen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmottauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainutulla tavalla ja aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua.

10 § Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimitusjohtaja. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Ellei osakeyhtiölaissa toisin määrätä, ratkaisee asian yhtiökokouksessa yksinkertainen äänten enemmistö. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Äänestyksen suorittamistavan määrää kokouksen puheenjohtaja.
11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

ESITETÄÄN

1. tilinpäätös sekä mahdollinen toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETÄÄN

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkiosta, sekä
8. tilintarkastajan palkkiosta;

VALITAAN

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkasta; sekä

KÄSITELLÄÄN
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Välimieslauseke
Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on ratkaistava välimiesmenettelyssä välimiesmenettelyssä annetun lain mukaan.