Sijoittajat

Biometa Finland Oy tarjoaa maatilalliselle ratkaisuja karjanlannan käsittelyyn, omavaraiseen kuiviketuotantoon, täsmälannoitteiden valmistukseen sekä energiantuotantoon. Maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen ja ravinteiden hallinta on myös ympäristöteko.

MIKSI SIJOITTAA YHTIÖÖN

 1. Kiertotalous on maailmanlaajuinen ilmiö
 2. Ympäristötietoisuus ja sen toimenpiteet konkretisoituvat
 3. Biotuotelaitos on uusi innovaatio, joka on tieteellisesti ja kokeellisesti todennettu
 4. Täysautomatisoinnin ja tehokkaan käsittelyn avulla saadaan orgaanisista sivuvirroista taloudellisesti kannattavia ja materiaalin kiertoon perustuvia tuotteita
 5. Kannattavuus ja lyhyt takaisinmaksuaika on ollut suunnittelun perusta
 6. Biotuotelaitos on monituotelaitos, joka tuottaa useita hyödykkeitä
 7. Modulaarinen rakenne ja skaalattavissa eri tilakokoluokille
 8. Suuri markkinapotentiaali Suomessa ja ulkomailla

YMPÄRISTÖHYÖDYT

 1. Vähentää pelloille levitettävän lannan määrää yli 10 %, joka tuo säästöjä tilalle sekä pienentää lannankuljetuksen hiilidioksidi­päästöjä
 2. Käsittely vähentää orgaanisen nestejakeen kemiallista hapenku­lutusta peltolevityksessä yli 50 % verrattuna raakalietteeseen (koejakson aikana tutkittu tieto)
 3. Lannan orgaanisen aineen vähenemä käsittelyprosessin seurauk­sena on yli 75 % verrattuna käsittelemättömän lietelannan levitykseen, mikä vaikuttaa merkittävästi ympäristökuorman vähenemiseen pellossa ja luonnossa (tutkittu ja mitattu orgaani­sen aineen vähenemäprosentti)
 4. Käsittelyprosessi vähentää peltolevityksessä 30 % kokonaisty­pen määrää verrattuna käsittelemättömään lietelannan levityk­seen (mitattu), mutta ei juurikaan liukoisen typen kokonais­määrää (mitattu)
 5. Käsittelyjen ansiosta fosforin määrä on noin 30 % pienempi nestelannoitteessa, verrattuna käsittelemättömään lietelantaan
 6. Lannan hajuhaitat vähenevät merkittävästi tai poistuvat koko­naan, jolloin voidaan poistaa lannan levityksen aikaiset haju­ongelmat
 7. Biotuotelaitoksen nestemäisen jakeen ravinteet muuttuvat kasveille paremmin käyttökelpoiseen muotoon (typpi liukoistuu prosessissa), jolloin vähennetään myös vesistöhuuhtoutumia (kasvit käyttävät ravinteet tehokkaammin) sekä vähennetään energiaintensiivisten väkilannoitteiden hankintatarvetta
 8. Prosessilla on mahdollista vähentää rikkakasvien siementen kiertoa lannasta peltoon
 9. Lietelannan käsiteltävyys paranee merkittävästi, joka tuo työ­aikasäästöjä laitoksen tuottaman nestemäisen mädätteen levityksen yhteydessä (mm. tukkeumien vähentyminen, separoi­dun nestejakeen kuiva-ainepitoisuus on lietteeseen nähden alhaisempi)

ASIAKAS

 1. Ajansäästö ja keskittyminen ydinliiketoimintaan varmistetaan palveluliiketoiminnalla
 2. Omavaraisuuden kasvu (kuivike, lannoitteet ja energia)
 3. Ilmaston ja markkinoiden epävarmuuksien minimointi (mm. tuontilannoitteiden saatavuus)
 4. Biotuotelaitos muuntaa lietelannan useiksi hyödykkeiksi, joita ovat:
  • Biokaasu
   • Laajat käyttökohteet
   • Korvaa uusiutumattomia luonnonvaroja
  • Nestemäinen lannoitejae
   • Tehokas lannoitusvaikutus
   • Vähentää vesistöhuuhtoutumia
  • Hygienisoitu ja kuiva lantakuivike
   • Oma käyttö
   • Lisäkäyttö (kasvanut oma käyttö)
   • Ulosmyynti
  • Peltokohtainen täsmälannoite
   • Fosfori, kalkki ja kalium