Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma


Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma.

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Maatilan biolannoitekierto - Maa-Bio

Hanke: Maatilan biolannoitekierto – Maa-Bio

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.12.2017

Hankekoordinaattori: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankkeen kuvaus: Biometa Finland Oy kehittää teknologiaa ravinteiden kierrätysketjun ongelmien ratkaisuun. MAA-BIO-hankkeessa jatketaan tuotteistamisasteelle kokeellisella tutkimuksella aloitettu kehittäminen (Maa- ja metsätalousministeriön tukema Pilot –projekti ja Tekes-rahoitettu EPA-projekti).

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa energia- ja kustannustehokas prosessi lietelannan käsittelyyn ravinteiden korkean kierrätysasteen mahdollistamiseksi. Keskeisenä on kiinteän ja nestemäisen jakeen tehokas ja oikeaaikainenprosessointi erillään ja yhdistetysti. Tähän tarkoitukseen sovelletaan nopeaa läpivirtausreaktoriperiaatetta (UASB-reaktori) ja aiemmin EPA-projektissa kehitettyä kiintoainepitoisen orgaanisen jakeen termistä hydrolyysiperiaatetta. Projektin tulokset testataan asiakasrajapinnassa maatilakokoluokan
prosessilaitteistolla ja osana maatilan kierrätysketjua

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 436 800 €, josta tukea on myönnetty 50 %.