Biotalouden ravinnekierron optimointi

Biotrio-hanke 1.10.2018 – 31.8.2020

  • Päätoteuttaja: Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu
  • Hanke: Biotalouden ravinnekierron optimointi – Biotrio
  • Hankkeen toteutusaika: 1.10.2018 – 31.8.2020
  • Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 650 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

HANKKEEN KUVAUS

Biometa Finland Oy on kehittänyt ja testannut lietelannan ravinteiden täyskierron mahdollistavaa biotuotteiden valmistusprosessia tilakohtaiseen lannoite- ja kuiviketuotteiden valmistukseen aiemmassa MAA-BIO-kärkihankkeessa.

BIOTRIO-hankkeen tavoitteena on tutkia hajautetusti toimivien biotuotelaitosten toiminnan ja peltojen ravinnetaseiden optimointia keskitetysti, biotuotelaitosten tuottaman uuden lantakuivikkeen vaikutusta ravinteiden kiertoon maatiloilla sekä biotuoteprosessissa ja sen optimaalisia tuoteominaisuuksia tiloilta ulosmyynnin aloittamiseen. Lisäksi tutkitaan biotuotelaitoksen nestemäisen lannoitejakeen lannoitusominaisuuksia ja sen laadun optimoinnin vaikutuksia satoisuuteen ja torjunta-aineiden käytön vähenemiseen. Tämä mahdollistaa optimoidun kokonaisvaltaisen lannan ravinnekierron ja taloudellisen lisäarvon syntymisen maatiloille uusien tuottavien hyödykkeiden ja niiden markkinapotentiaalin kautta.

TAVOITTEENA

  1. Kehittää digitalisaation ratkaisuja hyödyntävä, keskitetysti toimiva etäoptimointimenetelmä ja siihen liittyvä IoT-pohjainen automaatio hajautetusti sijoittuneiden biotuotelaitosten käytettävyyden varmistamiseen ja niiden samanaikaiseen tuotantoprosessien sekä ravinnetaseiden optimointiin alueellisesti
  2. Uudentyyppisen lantakuivikkeen ominaisuuksien optimointi ja sen käyttöönoton vaikutusten mittaus maatilojen ravinteiden täyskierrossa ja niiden tuotantoprosesseissa,
  3. Nestemäisen lannoitejakeen optimointi lannoituskäyttöön ja sen käyttöönoton vaikutusten mittaus satoisuuteen ja maatilan vuosituloihin.

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN

Hankkeen tuloksia hyödynnetään laaja-alaisesti taloudellisesti kannattavien tilakohtaisten ravinteiden kierrätyksen tuotteiden ja palveluiden synnyttämisessä sekä Suomen ruokatalouden toimintaedellytysten varmistamisessa. Onnistuneilla biotuotetalouden ravinteiden kierrätyksen esimerkeillä arvioidaan olevan potentiaalisia kiertotalousmarkkinoita merkittävästi aktivoiva vaikutus Suomessa sekä ulkomailla. Samalla uusimpien digitalisaatiota hyödyntävien automaatioratkaisujen kehittäminen tarjoaa merkittävän uudentyyppisen ravinnetuotannon palveluliiketoimintamahdollisuuden biotuotelaitos-konseptin muodossa ja niiden massatuotannon sekä keskitetyn etähallinnan. Lisäksi IoT- ja pilvipohjainen periaate mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden kehittyneiden laskenta-, ja optimointipalveluiden tarjonnan maatiloille samalla digitaalisella alustalla, jossa huomioidaan myös alueellinen ravinnekierron optimointi.

BIOTRIO – LOPPURAPORTTI

BIOTRIO-hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja optimoitiin biopohjaisia tuotteita. Biotuotelaitos prosessoi lietelantaa ja tuottaa siitä neste- ja kuivajaetta, sterilisoitua lantakuiviketta, sekä biokaasua. Neste- ja kuivajakeen ravinnesuhteet ovat optimaalisessa muodossa. Nestejae on typpipitoinen jae, jonka todettiin nostavan satotasoa testien perusteella 15 %. Kuivajae taas on fosforipitoinen jae, joka soveltuu hyvin nurmelle. Neste- ja kuivajakeen peltolevityksen optimoinnin perusteella tilallinen voi säästää ostolannoitteiden määrässä. Lannanlevityksen logistiikkakustannuksissa voidaan myös säästää verrattuna käsittelemättömään lietelantaan. Tilan omasta lannasta valmistetulla sterilisoidulla lantakuivikkeella voi tilallinen korvata ostokuivikkeet täysin.